Služby

města Týniště nad Orlicí

Vyhledávání

Důležité upozornění

Služby města Týniště nad Orlicí oznamují občanům, že s účinností od 19.10.2020 je sběrný dvůr opětotevřen.


Děkujeme za pochopení.

Zimní údržba

Plán zimní údržby komunikací a chodníků pro rok 2022 - 2023

Pro oblast Týniště nad Orlicí a přilehlé obce – Petrovice, Rašovice, Křivice a Štěpánovsko.

Zimní období 2022-2023

Plán zimní údržby je dokument, podle něhož se provádí zimní údržba určených místních komunikací, chodníků a ostatních veřejných ploch. 

 1. Úvod
 2. Základní pojmy
 3. Provádění zimní údržby
 4. Odpovědnost za výkon zimní údržby
 5. Řízení výkonu zimní údržby
 6. Evidence o průběhu provádění zimní údržby
 7. Soupis mechanismů a posypových materiálů
 8. Stanovení pořadí důležitosti komunikací
 9. Stanovení pořadí důležitosti chodníků
 10. Rozmístění nádob s posypovým materiálem
 11. Kalamitní stav
 12. Schvalovací doložka Města Týniště nad Orlicí

l. Úvod

Plán zimní údržby je schválený dokument, podle něhož se provádí zimní údržba určených místních komunikací, chodníků a ostatních veřejných ploch.

V souladu se zněním vyhlášky 104/1997 Ministerstva dopravy a spojů § 41- zimní údržbou se podle pořadí důležitosti zmírňují závady vznikající povětrnostními vlivy a podmínkami za zimních situací ve sjízdnosti komunikací a ve schůdnosti místních komunikací a průjezdních úseků silnic.

Zimní období je stanoveno od 1.11. do 31.3. každého kalendářního roku.

Zimní údržbu ve městě Týniště nad Orlicí a přilehlých obcích Rašovice, Křivice, Petrovice, Štěpánovsko provádí v rozsahu tohoto schváleného plánu Služby města Týniště nad Orlicí, Za Drahou 987, dle rozpisu vyhlášené pohotovosti.

2. Základní pojmy

Sjízdnost místních komunikací je takový stav komunikací, který umožňuje jízdu motorových a nemotorových vozidel, přizpůsobenou povětrnostním podmínkám, dopravně technickému stavu a stavebnímu stavu těchto komunikací a okolnostem, které je možno předvídat.

Schůdnost místních komunikací je takový stav komunikací určených pro chodce, který umožňuje chůzi, přizpůsobenou stavu komunikace, povětrnostním podmínkám a dalším okolnostem, které je možno předvídat.

Závadou ve sjízdnosti (schůdnosti) se rozumí taková změna ve sjízdnosti (schůdnosti) komunikace, kterou nemůže řidič (chodec) předvídat při pohybu přizpůsobeném stavebnímu stavu a dopravně technickému stavu, povětrnostním situacím a jejich důsledkům.

Základní povinnosti uživatelů místních komunikací

 • Přizpůsobit chůzi a jízdu stavu komunikací, který je v zimním období obvyklý.
 • Při chůzi po chodnících a komunikacích, kde se podle tohoto plánu zmírňují závady ve schůdnosti, dbát zvýšené opatrnosti a věnovat pozornost stavu komunikace (např. zamrzlé kaluže, kluzkost ve stínu stromů a budov apod.).
 • Při chůzi po chodníku používat té části chodníku, která je posypána posypovým materiálem.

3. Provádění zimní údržby

Zimní údržba bude prováděna v období od 1.listopadu 2022 do 31. března 2023.

Organizace Služby města Týniště nad Orlicí zajišťuje zimní údržbu po dobu 24 hod. na komunikacích, chodnících a veřejných plochách uvedených v tomto Plánu zimní údržby.

Za Městský úřad Týniště nad Orlicí jednat ve věci zimní údržby je pověřen vedoucí odboru správy majetku Zdeněk Hejna, telefon 494337310.

Časové lhůty: (v souladu se zněním vyhlášky č.104/1997 Ministerstva dopravy a spojů § 45 a 46)

Od zjištění vzniku závady ve sjízdnosti (schůdnosti) do doby výjezdu prvních mechanizmů ke zmírnění této závady nesmí být delší než 30 min.

Pro zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti místních komunikací od výjezdu techniky:

 1. pořadí do 4 hod.
 2. pořadí do 12 hod.

Při sněžení nebo spadu náledí provádí celá směna údržbu komunikací zařazených v I. pořadí důležitosti opakovaně. Po řádném ošetření komunikací v I. pořadí nastupuje na komunikace II. pořadí důležitosti.

Pro zmírňování závad ve schůdnosti chodníků od výjezdu techniky:

 1. pořadí do 4 hod.
 2. pořadí do l2 hod.

Při sněžení nebo spadu náledí provádí celá směna údržbu chodníků zařazených v I. pořadí důležitosti opakovaně. Po řádném ošetření chodníků I. pořadí nastupuje na chodníky ostatní.

Údržba komunikací a chodníků v případě sněžení je započata při vrstvě sněhu 3 až 5 cm.

4. Odpovědnost za výkon zimní údržby

Osobou odpovědnou za provádění zimní údržby je:

Jitka Gažiová, ředitelka Služeb města Týniště nad Orlicí, telefon 494 371 316, 494 371 514, 724 255 456.

5. Řízení výkonu zimní údržby

Průběh zimní údržby řídí Pavel Baše, mistr provozu Služeb města Týniště nad Orlicí , telefon 602113090

 • odpovídá za zmírnění závad vznikajících povětrnostními vlivy a podmínkami za zimních situací ve sjízdnosti a schůdnosti komunikací dle tohoto schváleného plánu
 • určuje a organizuje rozsah i obsah výkonu zimní údržby ve směně
 • eviduje průběh prováděných činností v deníku zimní údržby
 • odpovídá za řádné vedení záznamů

Zimní údržbu provádí pracovní směna, která má vyhlášenou pohotovost.

6. Evidence o průběhu provádění zimní údržby

O průběhu zásahu je veden přesný zápis a to v záznamu o provoze vozidla či mechanizačního prostředku, který musí obsahovat:

 • jména pracovníků konajících zásah, dobu nástupu, stav počasí, údaje teploměru
 • činnost v době služby, výjezdy mechanizmů s uvedením názvu komunikací, které byly prohrnuty, nebo posypány a ve které době
 • spotřebu posypových materiálů a ostatní důležité skutečnosti z průběhu služby.

7. Soupis mechanizmů a posypových materiálů

 • HAKO CITYMASTER 2000 se sypačem EPOKE S 2300 a odmetacím kartáčem SZ 1400
 • TRAKTOR KOLOVÝ RONDÓ K327 se sypačem KMV a zametacím kartáčem Wiedenmann COMBI CLEAN 2350 nebo se sněhovou radlicí Wiedenmann SNOW MASTER 3400
 • Pracovní stroj KÄRCHER MIC 35 se sypačem SVSO.4E a předním odmetacím kartáčem
 • MULTICAR M27 compact se sypačem MZS 160 a odmetacím kartáčem
 • MAGMA ALFICAR se sypačem SV-04.1 a odmetacím kartáčem
 • TRAKTOR John Deere 5075E  se závěsným pluhem
 • TRAKTOR ZETOR 6321S se závěsným pluhem
 • TRAKTOR ZETOR PROXIMA 70 se závěsným pluhem

Posypové materiály:

 • inertní materiál – drť frakce 0-2 + drť frakce 0-4
 • chemický materiál – posypová sůl

Pro ruční posyp chodníků jsou ve městě rozmístěny nádoby s inertním posypovým materiálem. Tyto nádoby slouží i pro občany města.

8. Stanovení pořadí důležitosti komunikací

Výchozím podkladem při stanovení pořadí důležitosti údržby komunikací je především zajištění potřeb obyvatelstva, jeho zásobování a osobní hromadné přepravy. Dále se vychází ze zkušeností minulých zimních období.

I. pořadí důležitosti je zajištění průjezdu městem – ulice:

 • V. Opatrného
 • Turkova
 • Mostecká
 • Mírové náměstí
 • 17. listopadu
 • Voklik(hlavní kom.)
 • Nádražní
 • Čapkova
 • Komenského
 • TGM
 • U Dubu až po hranice města směr Křivice

II. pořadí důležitosti:

 • Sídliště U Dubu - Okružní, Družstevní, Čs. Armády, Dukelská, Podboří, od mlýna kolem Alby směr k Minaříkovým
 • Sitiny - Zvoníčkova, E. Beneše, V Sitinách, Pod Stávkem, Čelakovského
 • Olšina -  Smetanova, Sportovní, Olšina, Voklik,
 • Na Bělidle – Jiráskova
 • Sokolská, Lipská až po měnírnu, Tomkova, Tyršovo nám.
 • Za Drahou – podél trati směr HK, Vrchlického, Nádražní, Havlíčkova, Barákova, Pelikánova, Čechova, před hřbitovem včetně parkoviště
 • Na Netřebě, Palackého, Vašátkova
 • Podkostelní
 • Štěpánovsko
 • Petrovice, cyklostezka obě části, chodník podél hřbitovní zdi ul.V.Opatrného Týniště n. Orl.
 • Křivice včetně cyklostezky

Ostatní komunikace se neudržují.

9. Stanovení pořadí důležitosti chodníků

Výchozím podkladem při stanovení pořadí důležitosti údržby chodníků je především zajištění potřeb obyvatelstva. Dále se vychází ze zkušeností minulých zimních období. Údržba prováděná níže uvedenými mechanizmy může být dle dané situace vzájemně mezi sebou nahrazována a doplňována.

Údržba prováděná mechanizmem HAKO CITYMASTER 2000 včetně příslušenství

I. pořadí důležitosti:

 • Výjezd z ulice Za Drahou, odbočí doleva ulice TGM směr mlýn levá strana chodníku, pokračuje do ulice Okružní až na konec úrovně čp. 913–916 včetně chodníku před vchody čp. 913–916 a vrací se zpět na chodník před prodejnu Telux, dále pokračuje k samoobsluze kolem čp. 904. Vedle samoobsluhy pokračuje příčným chodníkem k čp. 922, kde se otočí a jede zpět k samoobsluze. Tam vyjíždí doleva a kolem čp. 921 a čp. 922 najíždí do ulice TGM pravá strana směr železniční přejezd (rozšiřuje). Přejíždí železniční přejezd vlevo kolem podchodu, pokračuje přes přechod pro chodce kolem vodárenské věže do Nádražní ulice levá strana směr Agrico. Před kruhovým objezdem přejíždí přes přechod pro chodce, dále kolem stojanu na kola a betonového plotu před budovu ČD, kde se otočí a vrací se zpět a najíždí do Čapkovy ulice levá strana po úroveň čp. 537. Sjíždí na komunikaci a na úrovni křižovatky Čapkova x Palackého najíždí na chodník levá strana směr ulice Turkova včetně před vchody čp. 784 a čp. 786 a dále až po prodejnu Bytový textil Burda, kde se otočí, jede zpět (rozšiřuje) a odbočuje doprava ulice Komenského, kde najíždí na chodník levá strana a kolem budovy ZŠ pokračuje do ulice TGM.
 • Smetanova ulice nájezd u Pažitných levá strana směr ulice na Bělidle, kolem parčíku u elektroopravny dále po chodníku levá strana směr železniční přejezd, průjezd chodníku před vchody čp. 943–947, dále přejezd komunikace ulice Na Bělidle a nájezd na levou stranu směr ulice Jiráskova, pokračuje na konec ulice Jiráskova a projíždí propojkou chodníku do ulice Smetanova. Přejíždí přes železniční přejezd do ulice Sportovní, Olšina levá strana až do ulice 17. listopadu směr Voklik. Na konci chodníku u Mokošových se otočí a ulicí 17. listopadu včetně přístupového chodníku k Bille se vrací do ulice Olšina, Sportovní pravá strana směr ulice Smetanova, přejíždí železniční přejezd do ulice Smetanova pravá strana směr křižovatka ulice Smetanova x TGM.
 • Najíždí do ulice TGM průjezd po žulovém chodníku směr Mírové náměstí, dále najíždí do středu Mírového náměstí a objíždí střed Mírového náměstí po žulovém pásu k Morovému sloupu, kde se otočí a po druhé straně směr autobusové zastávky a vyjíždí ze středu náměstí do propojky Mírové náměstí x ulice Komenského a odbočuje doprava na chodník před Ratolest a dále najíždí na chodník před čp.832 a 827 . Dále pokračuje (rozšiřuje) do ulice Turkova a V. Opatrného pravá strana. Dále najíždí na úrovni restaurace Na Růžku na chodník pravá strana směr hřbitov včetně chodníku parčíku a pokračuje k hlavnímu vchodu na hřbitov.

II. pořadí důležitosti:

 • Nájezd na chodník stará Nádražní levá strana směr budova ČD. Dále najede na chodník v Nádražní ulici (dle stavu chodníků) směr železniční přejezd (rozšiřuje),přejíždí na chodník před čp. 948-949-950, a dále do TGM levá strana následně  do ulice Okružní chodník před čp. 923-924, do ulice Okružní u čp. 913 příčný chodník ze sklepů kolem stanoviště odpadu a přejezd přes přechod pro chodce na Podboří, kde se otočí a pokračuje do ulice U Dubu k autobusové zastávce pravá strana chodník Podboří. Dále přejíždí do ulice Dukelská a na úrovni křižovatky Dukelská x ČSA najíždí levá strana směr knihovna. Pokračuje po chodníku k samoobsluze, kde se otočí a jede zpět ulice ČSA pravá strana (rozšiřuje) do ulice Družstevní a přejíždí levá strana směr školka Dub před hlavní vchod do školky. Otočí se a pokračuje ulicí Družstevní levá strana k tělocvičně U Dubu. U tělocvičny sjíždí z chodníku na komunikaci a přejíždí na chodník ulice Družstevní pravá strana, kde najede na úrovni stanoviště odpadu před vchody čp. 920-917 a pokračuje po pravé straně až k čp. 932-933, kde sjíždí a přejíždí na panelový chodník k mostku přes Albu, kde se otočí a jede zpět směr samoobsluha U Dubu pravá strana asfaltový chodník.

Údržba prováděná mechanizmem TRAKTOR KOLOVÝ RONDÓ K327 včetně příslušenství, pracovní stroj KÄRCHER MIC 35 se sypačem SVSO.4E a předním odmetacím kartáčem.

I. pořadí důležitosti:

 • Výjezd z ulice Za Drahou do ulice TGM pravá strana směr Dub – odbočit doprava ulice V Sítinách před vchody čp. 198,199 za nimi odbočit doprava kolem studia Edita a chodník před vchody čp. 160,161,152,153 a zpět do ulice TGM levá strana (rozšíření) směr železniční přejezd. Za železničním přejezdem nájezd na chodník TGM (u věže) pravá strana směr Mírové náměstí až po vývěsní tabule za křižovatkou TGM x Smetanova x Komenského. Dále přejede na druhou stranu ulice TGM najede do ulice Smetanova – pravá strana kolem budovy Městské policie a za ní přejede na druhou stranu a před domem Pažitných najede na chodník pravá strana směr ulice TGM a pravou stranou kolem samoobsluhy, včetně propojovacího chodníku na parkoviště a zpět směr železniční přejezd. Dále nájezd na chodník u věže pravá strana směr Mírové náměstí (rozšiřování).
 • Mírové náměstí – příjezd od klubu důchodců a pokračování chodníku až po prodejnu obuvi, dále nájezd u prodejny Renobest a pokračování chodníku kolem DDM, Pošta, MŠ 1 až po konec chodníku ulice Lipská (úroveň hasičské zbrojnice), kde přejede na druhou stranu a vrací se zpět na Mírové náměstí kolem pekárny až po úroveň budovy státní policie, kde odbočí vpravo a pokračuje po chodníku až po křižovatku 17. listopadu x Tyršovo náměstí.
 • Ulice TGM nájezd u Dělnického domu – pravá strana – prodejna Bocus a dále až po křižovatku TGM x Smetanova. Přejezd na druhou stranu a vrací se zpět na Mírové náměstí pravá strana (rozšiřování) a pokračuje ulicí Turkova pravá strana. Přejíždí do ulice Mostecká x Turkova nájezd na chodník u parkoviště – a pokračuje  až po bytový dům čp. 139, 140, kde přejíždí na druhou stranu ulice Turkova a pokračuje chodník před GC směr park, kde se otočí, přejíždí a najíždí levá strana ulice V. Opatrného (u Řempa) na úroveň křižovatky V. Opatrného x Čapkova.
 • Ulice Čapkova – pravá strana směr nádraží po kruhový objezd, přejíždí a najíždí na chodník ulice Nádražní (u firmy Flobal) pravá strana až po úroveň křižovatky Čapkova x V. Opatrného.
 • Ulice V. Opatrného a Turkova (rozšiřování pravé a levé strany dle potřeby a stavu) a nájezd do ulice Mostecká.
 • Ulice Mostecká levá strana až po obchodní centrum směr Štěpánovsko a cyklostezka do Albrechtic (za úplatu Obec Albrechtice n. O.) a dále zpět přes luka do Štěpánovska, nájezd na chodník na úrovni budovy občanského výboru a pokračování až na konec chodníku po rekonstrukci (levá strana směr Kopaniny),  otočka a zpět na Mírové náměstí.
 • Mírové náměstí (rozšiřuje dle potřeby a stavu) a projíždí spojovacím chodníkem na Tyršovo náměstí, projíždí před hlavním vchodem kulturního centra a dále propojovací uličkou do ulice Lipská.

II. pořadí důležitosti:

 • 17. listopadu nájezd u Dělnického domu levá strana směr Velo Jelen a propojka do ulice Smetanova (úroveň chodníku). Zpět do ulice 17. listopadu levá strana směr Mírové náměstí (rozšířená část chodníku) otočka a nájezd do ulice Sokolská pravá strana a pokračuje do ulice Lipská chodník podél budovy firmy SKLOTEX a dále pokračuje na Tyršovo náměstí pravá strana po úroveň křižovatky 17. listopadu x Tyršovo náměstí x TGM.
 • TGM směr železniční přejezd a dále přes železniční přejezd (rozšiřuje obě strany chodníku dle potřeby), najíždí na pravou stranu u křižovatky TGM x V Sítinách směr mlýn až po úroveň konce chodníku, přejíždí na druhou stranu do ulice Okružní dále ulice U Dubu stále levá strana směr koupaliště, kde na konci úrovně chodníku odbočí doleva a projíždí ulicí U Dubu levá a dále i pravá strana směr ulice Dukelská a pokračuje levá strana až po křižovatku Dukelská x Okružní po budovu Telux.
 • Nájezd z ulice TGM do ulice V Sítinách pravá strana, dále odbočí doprava do ulice Čelakovského pravá strana až do ulice Zvoníčkova, dále pravá strana směr ulice TGM. Najíždí do ulice TGM směr Mlýn (rozšiřuje), odbočí do ulice E. Beneše levá strana až Pod Stávek, odbočí doleva ulice Pod Stávkem, kde odbočí do ulice V Sítinách levá strana, odbočí do ulice Čelakovského levá strana až do ulice Zvoníčkova levá strana na konec chodníku, kde se otočí a vrací se ulicí Zvoníčkova – odbočí do ulice Pod Stávkem levá strana – odbočí do ulice E. Beneše pravá strana až do ulice TGM, dále odbočí doleva a rozšiřuje TGM, najíždí do ulice Zvoníčkova pravá strana až na konec chodníku.
 • 17. listopadu pravá strana směr viadukt (úroveň firmy INDIGO a dále až po čp. 735), otáčí se a přejíždí na Mírové náměstí (rozšiřuje dle potřeby) a přejíždí do ulice Hřbitovní (p. Nepeřená)
 • Ulice Turkova (rozšiřuje) a najíždí do ulice Havlíčkova pravá strana až po ulici Čechova, přejede levá strana ulice Havlíčkova až nakonec po rozlučkovou síň, kde odbočí doprava a najíždí levá strana chodník až do ulice stará Nádražní, odbočí doleva a dále odbočí doleva a přejezd pravá strana na chodník do ulice Vrchlického.
 • Ulice Vrchlického levá strana až do ulice Čechova, dále leva strana do ulice Nádražní.
 • Křižovatka stará Nádražní výjezd od rozlučkové síně zpět ulice Nádražní chodník pravá strana a odbočuje do ulice Pelikánova levá strana, otočí se zpět a najíždí do ulice Barákova, projíždí po pravé straně až do ulice V. Opatrného, kde odbočí doprava na chodník před rozlučkovou síň, otočí se a přejíždí do ulice Čechova levá strana výjezd až po úroveň stará Nádražní, kde dále pokračuje doprava směr ulice Čapkova (rozšiřuje).
 • Ulice Palackého levá strana až za mostek do parku, odbočí doprava směr GC, odbočí na parkovišti doprava do ulice Vašátkova pravá strana do ulice Nádražní.

10. Rozmístění nádob s posypovým materiálem

 • U Dubu – středisko Aquaservis
 • Čs.armády – u mateřské školy
 • Čs.armády – u tělocvičny
 • Čs.armády u knihovny
 • Okružní – u samoobsluhy
 • Okružní – u staré samoobsluhy (Telux)
 • TGM – u mlýna
 • TGM – křižovatka TGM x v Sítinách
 • TGM – křižovatka TGM x E. Beneše
 • V Sitinách – křižovatka u p.Kulštejnové
 • E. Beneše – u stanoviště odpadu
 • Mírové nám. – před DDM
 • V. Opatrného – u objektu pojišťovny
 • V. Opatrného – u objektu ŘEMPA
 • Turkova – u GC
 • Turkova – u parkoviště
 • Mírové nám. – před objektem Polikliniky
 • Lipská – před Mateřskou školou
 • Mírové nám. – před úrovní prodejny Papírnictví-Hračky
 • Mírové nám. – před kostelem
 • Lipská – před hasičskou zbrojnicí
 • Tyršovo nám. 
 • TGM – před kinem
 • 17.  listopadu
 • Voklik
 • TGM – u podchodu
 • TGM – u vodárenské věže
 • TGM – u samoobsluhy střed
 • Smetanova – u objektu Městské policie
 • Smetanova – u objektu Telux
 • Olšina – u stadionu
 • Sportovní – u stanoviště odpadu
 • Vrchlického – u bytového domu
 • Vrchlického – u rozlučkové síně
 • Havlíčkova – u stanoviště odpadu
 • Jiráskova – u stanoviště odpadu za truhlárnou
 • Čechova – úroveň křižovatky Čechova x V. Opatrného
 • Na Růžku – před samoobsluhou
 • Nádražní – budova ČD
 • Štěpánovsko – stezka – lávka
 • Dvůr budovy městského úřadu

11. Kalamitní stav

V případě kalamitního stavu zimního období 2022-2023 budeme spolupracovat s níže uvedenými firmami na zajišťování – vypomáhání při zajišťování sjízdnosti komunikací, úklidu sněhu a podobných prací.

AGROSPOL a.s. Bolehošť

Orlická zemědělská a. s. Týniště nad Orlicí

ODEKO s.r.o. Týniště nad Orlicí

12. Schvalovací doložka Města Týniště nad Orlicí

Plán zimní údržby komunikací a chodníků pro oblast Týniště nad Orlicí a přilehlé obce-Petrovice, Rašovice, Křivice, Štěpánovsko pro zimní období 2021-2022 byl projednán a schválen na zasedání Rady města dne 21.11. 2022.

V Týništi nad Orlicí 15.11.2022

Zpracovala: Gažiová Jitka

12.4.2017 20:55:25 - aktualizováno 22.11.2021 21:50:51 | přečteno 3276x | admin.tyniste
 
load