Služby

města Týniště nad Orlicí

Vyhledávání

Důležité upozornění

Služby města Týniště nad Orlicí oznamují občanům, že s účinností od 19.10.2020 je sběrný dvůr opětotevřen.


Děkujeme za pochopení.

Zajišťujeme

Oblast komunikací

 • pravidelné čištění chodníků, komunikací, veřejných míst a ploch
 • pravidelné chemické postřiky za účelem hubení plevelů, následné okopávky krajnic komunikací a chodníků
 • opravy, výměny, rekonstrukce kanalizačních vpustí, včetně čištění kanálových košů
 • opravy komunikací studenou a teplou směsí (asfaltování), opravy výtluků, úpravy prašných cest drtí, obrusem apod.
 • opravy,úpravy a překládky stávajících chodníků
 • zřizování parkovacích míst převážně zatravňovací dlažbou
 • údržba veřejných záchodů, údržba sloupků, stojanů, zábradlí, vývěsních tabulí, údržba autobusových zastávek apod.

Oblast zeleně

 • kácení, prořezy a úpravy stávající městské zeleně, ošetřování živých
  plotů, aplikace chemických přípravků
 • sekání a úklid trávy včetně likvidace
 • úpravy zelených ploch, úklid listí
 • výsadba zeleně a následné ošetřování, ošetřování stávající výsadby
 • údržba, opravy, výměny a montáže odpadových košů, údržba kašny, údržba a osazování laviček

Oblast dopravního značení

 • běžná a pravidelná údržba stávajícího dopravního značení, výměny dopravních značek, doplňování nových dopravních značek

Oblast veřejného osvětlení

 • běžná a pravidelné údržba veřejného osvětlení
 • rekonstrukce stávajícího osvětlení
 • běžná a pravidelná údržba rozhlasu

Oblast zimní údržby

 • udržování sjízdnosti a schůdnosti komunikací, chodníků, veřejných ploch apod.v rámci vyhlášeného a schváleného plánu zimní údržby
 • rozmísťování nádob s posypovým materiálem včetně pravidelného doplňování posyp.materiálu
 • údržba, opravy, rekonstrukce posypových nádob

Oblast odpadového hospodářství – sběrný dvůr

 • pravidelný svoz a likvidace tuhých komunálních odpadů v místech, kde není možné provádět svoz svozovou firmou ODEKO s.r.o. (nemožný vjezd kuka vozu)
 • zajišťování, organizace sběrného dvora odpadů, následná likvidace odpadů přijímaných na sběrném dvoře
 • zajišťování a organizace místa zpětného odběru elektrozařízení
 • pravidelná údržba, rozšiřování, úpravy stanovišť tříděných odpadů
 • likvidace černých skládek
 • pravidelný svoz a likvidace bio-odpadů – stanoviště obce

Oblast správy a údržby bytového fondu města

Oblast dětská a sportovní hřiště

 • údržba a kontrola stávajících míst včetně zařízení, likvidace nebezpečných prvků a míst
 • zřizování nových hřišť a míst vycházejících z rozpočtu města

Ostatní

 • organizování prodeje a výběr místního poplatku za denní prodej na Mírovém náměstí v Týništi nad Orlicí, zajišťování různých slavností města (májové oslavy, swingový festival, posvícení apod.), provádění dalších specifických zakázek dle potřeb zřizovatele ve vazbě na rozpočet města
4.4.2017 10:52:31 | přečteno 1791x | admin.tyniste
 
load